Pasitikėjimo linija

Pranešimus Pasitikėjimo linija gali pateikti fizinis ar juridinis asmuo, turintis informacijos apie Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – NŽT) darbuotojų galbūt padarytus neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą ar nevykdymą, biurokratizmą, piktnaudžiavimą ar veiksmus, turinčius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių (toliau – Pranešėjas).

Pranešėjas, turėdamas pagrįstos informacijos, kreipiasi į NŽT Pasitikėjimo linija pateikdamas pranešimą dėl NŽT darbuotojų galbūt planuojamų daryti, daromų ar padarytų pažeidimų, neteisėtų veiksmų, nesusijusių su pranešėjo teisių ar teisėtų interesų pažeidimu (toliau – pranešimas).

DĖMESIO! NŽT Pasitikėjimo linija nėra skirta skundams, prašymams ar pranešimams pateikti, siekiant išskirtinai apginti įtariama pažeistas asmens teises ar teisėtus interesus.

Aktualūs teisės aktai

NŽT Pasitikėjimo linija skirta pateikti pranešimus apie NŽT darbuotojų:

 • galbūt planuojamą daryti, daromą ar padarytą neteisėtą veiką;
 • administracinį, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos antikorupcinės politikos aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1P-164-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos antikorupcinės politikos aprašo patvirtinimo“, pažeidimą;
 • NŽT, vadovaujantis Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimais, įdiegtos Antikorupcinės vadybos sistemos pažeidimą;
 • netinkamą pareigų vykdymą ar nevykdymą;
 • biurokratizmą;
 • piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais;
 • etikos normų pažeidimą.

Norėdami pateikti informaciją apie pažeidimus NŽT, prašome užpildyti elektroninę Pranešimo apie pažeidimą formą (galima atsisiųsti .pdf arba .docx formatu) arba užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą galite pateikti tiesiogiai atvykę į NŽT adresu (Gedimino pr. 19, Vilnius, NŽT darbo valandomis) arba atsiųsti paštu (Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius), nurodant žymą „Pasitikėjimo linijai“, taip pat informaciją apie pažeidimus NŽT galite pateikti Pasitikėjimo linijos telefonu Nr. 8 706 85555 (maksimali balso pranešimo trukmė – 3 minutės); 

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas yra kompetentingas subjektas? 

Kompetentingas subjektas – NŽT Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyrius. 
Kompetentingo subjekto kontaktai paskelbti NŽT interneto svetainėje www.nzt.lt, skiltyje „Struktūra ir kontaktai“.

Kokias funkcijas atlieka kompetentingas subjektas?  

Kompetentingas subjektas atlieka šias funkcijas: 

 • analizuoja ir tiria Pasitikėjimo linija gautą informaciją apie pažeidimus NŽT;
 • užtikrina Pasitikėjimo linija informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą;
 • bendradarbiauja su NŽT valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, struktūriniais padaliniais, kompetentingomis institucijomis teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;
 • renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus;
 • kitas Apraše nustatytas funkcijas.

Kokie yra Pasitikėjimo linijos paskirtis ir tikslai?

Pasitikėjimo linija pranešėjas gali pranešti apie NŽT darbuotojų galbūt planuojamus daryti, daromus ar padarytus pažeidimus, neteisėtus veiksmus, nesusijusius su pranešėjo teisių ar teisėtų interesų pažeidimu.

Pasitikėjimo linijos tikslai:

 • sudaryti galimybę asmenims pranešti apie darbuotojų neteisėtus veiksmus;
 • operatyviai ištirti darbuotojų neteisėtus veiksmus ir imtis priemonių dėl darbuotojų patraukimo atsakomybėn;
 • vykdyti neteisėtų veiksmų prevenciją.

Apie kokius pažeidimus NŽT galima teikti informaciją Pasitikėjimo linija?

NŽT Pasitikėjimo linija informaciją apie pažeidimus NŽT galite pateikti dėl:

 • galbūt planuojamą daryti, daromą ar padarytą neteisėtą veiką;
 • administracinį, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos antikorupcinės politikos aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1P-164-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos antikorupcinės politikos aprašo patvirtinimo“, pažeidimą;
 • NŽT, vadovaujantis Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimais, įdiegtos Antikorupcinės vadybos sistemos pažeidimą;
 • netinkamą pareigų vykdymą ar nevykdymą;
 • biurokratizmą;
 • piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais;
 • etikos normų pažeidimą.

Kokiu būdu ir kokia forma galima pateikti informaciją apie pažeidimą NŽT?

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą NŽT gali pateikti vienu iš šių būdų:

 • užpildydamas elektroninę Pranešimo apie pažeidimą formą (galima atsisiųsti .pdf arba .docx formatu);
 • pateikdamas užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą tiesiogiai atvykus į NŽT adresu (Gedimino pr. 19, Vilnius, NŽT darbo valandomis)
 • atsiųsdamas užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą (galima atsisiųsti pdf arba docx formatu) paštu (Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius),
 • pateikdamas informaciją apie pažeidimus NŽT Pasitikėjimo linijos telefonu Nr. 8 706 85555 (maksimali balso pranešimo trukmė – 3 minutės);

Ar galima NŽT Pasitikėjimo linija pranešti apie pažeidimą NŽT, neatskleidžiant savo tapatybės?

Taip. Pranešimas gali būti pateikiamas anonimiškai, nenurodant fizinio asmens vardo, pavardės, gyvenamosios vietos adreso, telefono numerio, elektroninio pašto adreso ar juridinio asmens teisinės formos, pavadinimo, buveinės adreso, elektroninio pašto adreso, fakso, telefono numerio (toliau – kontaktiniai duomenys) ir jo nepasirašant. Tokiu atveju pranešėjas apie sprendimą nenagrinėti, persiųsti nagrinėti kitai kompetentingai institucijai, kai pranešime išdėstyto klausimo nagrinėjimas nepriskirtas NŽT kompetencijai, arba apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus neinformuojamas.

Tokiu atveju, pranešimą pateikęs asmuo turėtų nurodyti, kad pageidauja, jog būtų užtikrintas konfidencialumas.

Ar bus užtikrintas pranešėjo konfidencialumas?

Taip. Pranešimą nagrinėjantis NŽT darbuotojas privalo užtikrinti pranešėjo asmens duomenų konfidencialumą.

Pranešėjo asmens duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų NŽT, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

Koks yra pagrindas teikti informaciją apie pažeidimą NŽT?

Pagrindas teikti informaciją apie pažeidimą NŽT – pranešėjo turima informacija apie pažeidimą NŽT.

Ar visais atvejais bus pradėtas pranešimo apie pažeidimą NŽT tyrimas?

Ne. Kompetentingas subjektas nenagrinėja pranešimo ir apie tai per 5 darbo dienas informuoja pranešėją, jeigu:

 • pranešimo turinys nekonkretus, tai yra nenurodyti skundžiami veiksmai (neveikimas) ir juos pagrindžiančios faktinės aplinkybės ar duomenys, nesuprantamas ir dėl to negalima šio pranešimo išnagrinėti;
 • pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;
 • asmuo į NŽT kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą Apraše nustatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

Ar pranešėjas bus informuotas apie priimtą sprendimą nagrinėjant pranešimą apie pažeidimą NŽT ir ar pranešėjas galės apskųsti priimtą sprendimą?

Taip. Apie priimtą sprendimą ir veiksmus, kurių buvo imtasi arba planuojama imtis, nurodant priimto sprendimo apskundimo tvarką, pranešėjas, išskyrus atvejus, kai pranešimas pateiktas anonimiškai, bus informuotas NŽT raštu.

Koks informacijos apie pažeidimą NŽT tikrinimo ir sprendimo dėl to priėmimo terminas?

Informacijos apie pažeidimą tikrinimas turi būti atliktas ir sprendimas dėl to priimtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Šis terminas dėl objektyvių priežasčių gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, apie tai informuojant pranešėją.

Asmens, pranešančio apie pažeidimą (toliau - pranešėjas), duomenys*

Vardas, pavardė (jeigu pranešėjas fizinis asmuo) arba pavadinimas (jeigu pranešėjas juridinis asmuo)
Telefono Nr.
Adresas
El. paštas
Kita informacija
* Informacija apie pažeidimą** (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan., sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, kiti žinomi duomenys ir informacija)

Pridedami turimi dokumentai, atskleidžiantys galimo pažeidimo požymius

Pridedama
Pridedama
Pridedama
Informacijos apie pažeidimą Nacionalinėje žemės tarnyboje nagrinėjimo rezultatų gavimas
Papildomos pastabos ir komentarai
Pageidauju, kad būtų užtikrintas konfidencialumas.
* Patvirtinu, kad man yra žinoma, jog už asmens įžeidimą ar šmeižtą, už asmens garbę ir orumą žeminančios ir tikrovės neatitinkančios informacijos paskleidimą yra taikoma atsakomybė Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.**

* - Nepildoma, jeigu pranešimas teikiamas anonimiškai.
** - Būtina nurodyti