Dažniausiai užduodami klausimai

Jei DUK nerandate Jus dominančios informacijos, maloniai kviečiame užduoti klausimą naudojantis klausimo pateikimo forma, kurioje prašome pateikti kuo tikslesnę informaciją, reikalingą atsakymui pateikti.

Jūsų klausimas užregistruotas. Jums bus atsakyta el. paštu į NŽT kompetencijos srities klausimais.

Žemėtvarkos klausimais miestų ir miestelių teritorijose turėtumėte kreiptis į vietos savivaldybę. Dėl žemės sklypų išrašų turėtumėte kreiptis į VĮ Registrų centras. Dėl žemės naudojimo valstybinės kontrolės kreipkitės į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją.

Asmeniui informacija suteikiama siunčiant ją asmens nurodytu elektroninio pašto adresu, kai nepažeidžiama asmens duomenų apsauga ir kai nėra reikalingas papildomas prašymo nagrinėjimas. 

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą

Mokant rinkliavą už Nacionalinės žemės tarnybos teikiamas administracines paslaugas iš užsienio banko sąskaitos, mokėjimo nurodyme būtina nurodyti banko SWIFT kodą: 

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

LT78 7290 0000 0013 0151

72900

AS „Citadele bankas“ Lietuvos filialas

INDULT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

AGBLLT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

„Swedbank“, AB

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

MDBALT22

 

Primename, kad mokėjimo nurodyme taip pat būtina nurodyti: 

  • juridinio asmens (gavėjo) kodą – 188659752;
  • gavėjo pavadinimą – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM;
  • mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens – Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo – asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos – registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);
  • mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;
  • įmokos kodą ir sumą:

NŽT teikiamos administracinės paslaugos pavadinimas

Įmokos kodas

Suma

Už žemės ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo pirmumo teise pažymos išdavimo paslaugą

5796

47 Eur

Už miškų ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo pirmumo teise pažymos išdavimo paslaugą

5802

47 Eur

Už sutikimo įsigyti žemės ūkio paskirties ar miškų ūkio paskirties žemės išdavimo paslaugas

5803

Fiziniams asmenims – 11 Eur

Juridiniams asmenims – 37 Eur

Už žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo paslaugą

5797

17 Eur

Už matininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo paslaugą

5798

14 Eur

Už geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo paslaugą

5799

14 Eur

 

Atkreipiame dėmesį, kad mokant rinkliavą už kitą fizinį arba juridinį asmenį būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, numerį, pavadinimą ar vardą ir pavardę.

 

Skambinti galite telefonų numeriais, skelbiamais mūsų interneto svetainės https://nzt.lrv.lt skiltyje „Struktūra ir kontaktinė informacija“, naudojant fiksuotos negeografinės paskirties telefono ryšio numeraciją +370 706 XX XXX.

Kilus problemų dėl numerių +370 706 XX XXX pasiekiamumo iš judriojo ir (ar) fiksuoto ryšio paslaugų tiekėjo, kurio paslaugomis naudojatės, siūlytume Jums kreiptis į šiuos tiekėjus, registruojant tokį faktą kaip gedimą, ir pateikti pretenzijas raštu, atkreipiant dėmesį į tai, kad minėtoji numeracija yra oficialiai įtraukta į Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU-T) dokumentaciją. Šias pretenzijas taip pat reikėtų pateikti šalyje ryšius reguliuojančiai įstaigai ar organizacijai.

Paminėtina, kad Laisvos žemės fondas (toliau – LŽF) – neperduota naudotis ir neišnuomota valstybinė žemė, kuri pagal įstatymus, reglamentuojančius piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą, negrąžintina natūra. LŽF plotai yra pažymėti žemėlapyje, kurį galima rasti: https://www.geoportal.lt/lzf/Map?id=public. Asmenys, pastebėję, kad minėtame žemėlapyje LŽF plotas nėra pažymėtas, gali apie tai informuoti Nacionalinę žemės tarnybą užpildydami informacinę formą.

Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, 35.4 papunktis reglamentuoja galimybę nuomoti jau suformuotus valstybinės žemės sklypus, kurių kadastro duomenys nustatyti ir ribos pažymėtos Nekilnojamojo turto kadastre. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iki 2023 m. gruodžio 31 d. galioję teisės aktai nenumatė galimybės nuomoti asmenims be aukciono tuos valstybinės žemės sklypus, kuriuose yra jiems priklausantys nebaigti statyti statiniai ar įrenginiai.

Lietuvos Respublikos Seimas 2023 m. birželio 29 d. priėmė Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 2 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-2115, kuriuoŽemės įstatymo 9 straipsnis, reglamentuojantis valstybinės žemės nuomą, nuo 2024 m. sausio 1 d. išdėstytas nauja redakcija. Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojusios redakcijos Žemės įstatymo 9 straipsnio 23 dalyje nustatyta, kad „valstybinės žemės nuomotojas išnuomoja be aukciono valstybinės žemės sklypą ar jo dalį, kuriame yra tik apleisti statiniai, išskyrus šio straipsnio 24 dalyje nustatytus atvejus. Valstybinės žemės nuomos sutartyje turi būti nurodyta: (1) valstybinės žemės nuomos mokestis, kuris apskaičiuojamas pagal žemės sklypo vertę, nustatytą taikant individualų turto vertinimą Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatyta tvarka, ir didinamas 10 procentų. Individualus valstybinės žemės sklypo vertinimas atliekamas suinteresuoto asmens lėšomis; (2) 2 metų arba 5 metų, kai vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu turi būti rengiamas vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas, terminas statybos darbams atlikti; (3) įpareigojimas valstybinės žemės nuomininkui iki sutartyje nustatyto termino pabaigos užbaigti statinių statybą ir pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Nepateikus statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento, valstybinės žemės nuomininkas moka dvigubo dydžio valstybinės žemės nuomos mokestį, iki bus pateiktas šis dokumentas, arba pateikia prašymą valstybinės žemės nuomotojui dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo.“

Taigi, remiantis prieš tai nurodytu (nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu) reglamentavimu yra suteikiama galimybė be aukciono asmenims nuomoti statiniams eksploatuoti suformuotus ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus valstybinės žemės sklypus ar jų dalis, jeigu juose ar jų dalyje esantys statiniai yra apleisti, nepriklausomai nuo Nekilnojamojo turto kadastre įrašyto šių statinių statybos baigtumo procento, ir toks apleidimas įvyko po konkretaus valstybinės žemės sklypo, kurį prašoma išnuomoti, suformavimo. Pagal šį reguliavimą sudaromoms valstybinės žemės nuomos sutartims, be bendrųjų reikalavimų, taikomos Žemės įstatymo 9 straipsnio 23 dalyje nurodytos papildomos sąlygos. Pažymime, kad remiantis šiuo nauju reglamentavimu nesuteikiama galimybė asmenims išnuomoti valstybinės žemės sklypus ar jų dalis, kuriame yra tik apleisti įrenginiai.

Sanitarinės apsaugos zona (SAZ) – aplink stacionarų taršos šaltinį arba kelis šaltinius esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai galioja šiuo įstatymu nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Nenustačius SAZ, kai ji privaloma, gyvenamosios teritorijos gali priartėti prie taršią veiklą vykdančių įmonių, todėl šioms įmonėms gali griežtėti ūkinės veiklos sąlygos.  Veikla, dėl kurios turi būti nustatyta SAZ, nurodyta Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2–4 prieduose.

Nustatomos šios SAZ:

1) gamybinių objektų – objektų, kuriuose vykdoma gamybinė veikla, susijusi su prekių ir gaminių (vartojimo prekių, tarpinių produktų arba gamybos priemonių) gamyba, išskyrus branduolinės energetikos objektus ir vėjo elektrines;

2) komunalinių objektų – objektų, kuriuose vykdoma ūkinė veikla, susijusi su nuotekų ir atliekų tvarkymu, žmonių palaikų laidojimu ir kremavimu, išskyrus branduolinės energetikos objektus;

3) branduolinės energetikos objektų;

4) pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų.

Paaiškiname, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pranešimas yra tik informacinio pobūdžio laiškas. Jeigu Jūsų įmonė nevykdo veiklos, dėl kurios turi būti nustatyta sanitarinė apsaugos zona, vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 1 dalies nuostatomis, papildomų veiksmų imtis neprivalote.

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenys, planuojantys ir (ar) vykdantys ūkinę veiklą, kuri yra susijusi su poveikiu aplinkai ir dėl to galimu neigiamu poveikiu visuomenės sveikatai, inicijuoja sanitarinės apsaugos zonų nustatymą. Sanitarinės apsaugos zonos nustatomos ūkinei veiklai ir (ar) objektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme (toliau – Įstatymas).

Įstatymo 50 straipsnyje nurodyta, kad atsižvelgiant į planuojamą ir (ar) vykdomą ūkinę veiklą nustatomos šios sanitarinės apsaugos zonos: 

1) gamybinių objektų – objektų, kuriuose vykdoma gamybinė veikla, susijusi su prekių ir gaminių (vartojimo prekių, tarpinių produktų arba gamybos priemonių) gamyba, išskyrus branduolinės energetikos objektus ir vėjo elektrines; 

2) komunalinių objektų – objektų, kuriuose vykdoma ūkinė veikla, susijusi su nuotekų ir atliekų tvarkymu, žmonių palaikų laidojimu ir kremavimu, išskyrus branduolinės energetikos objektus; 

3) branduolinės energetikos objektų; 

4) pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų.

Įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas šiame įstatyme arba nustatomas asmens, planuojančio ir (ar) vykdančio ūkinę veiklą, pasirinkimu – tokiu atveju šis dydis nustatomas atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose. Jeigu poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliktas, nustatant sanitarinės apsaugos zoną taikomas pagal poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus nustatytas sanitarinės apsaugos zonos dydis.

Pasitikrinti, ar jūsų vykdomai (planuojamai) ūkinei veiklai būtina nustatyti ir įregistruoti sanitarinę apsaugos zoną, galima pasinaudojus Aplinkos ministerijos sukurtu įrankiu tinklalapyje https://saz.biip.lt/.

Nustatę, kad Jūsų vykdomai (planuojamai vykdyti) veiklai būtina nustatyti ir įregistruoti sanitarinę apsaugos zoną, kuri iki 2022 m. gruodžio 31 d. Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre nebuvo įregistruota kaip į šią zoną patenkančių žemės sklypų kadastro duomuo, turite kreiptis į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas rengiantį vertintoją dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos, kurioje bus nustatyta sanitarinė apsaugos zona, parengimo. Rengiančių licencijuotų įmonių (vertintojų) sąrašą galite rasti tinklalapyje https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/License/PublicOfficeIndex.

Jeigu į sanitarinės apsaugos zoną, kuri bus nustatoma poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumente, patenka žemės sklypas (-ai), kurį (-iuos) formuojant taikytina sanitarinės apsaugos zona turėjo būti nurodyta žemės sklypo (-ų) kadastro duomenų byloje (-ose) ir (ar) įrašyta į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, tačiau tai nebuvo padaryta, asmuo gali kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą dėl išvados dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo (toliau – Išvada) gavimo. Išvados parengimo tvarka reglamentuojama Išvados dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo išdavimo taisyklėse.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita kartu su visuomenės supažindinimo dokumentais bei, kai reikia, žemės savininkų sutikimais dėl sanitarinės apsaugos zonos įregistravimo Nekilnojamojo turto registre ir Nacionalinės žemės tarnybos išvada pateikiama Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau – NVSC), kuris, išnagrinėjęs poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, priima sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių ir jame nurodo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo būdu nustatytą sanitarinės apsaugos zonos dydį. 

NVSC priėmus sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių, reikia kreiptis į asmenį, kuris, vadovaudamasis poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ir Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos reikalavimais, parengtų sanitarinės apsaugos zonos erdvinius duomenis bei kartu su ūkine veikla suinteresuoto asmens prašymu dėl sanitarinės apsaugos zonos teritorijos įregistravimo pateiktų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui (VĮ Registrų centrui). Prašymai dėl sanitarines apsaugos zonos teritorijos įregistravimo Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui teikiami kartu su erdviniais duomenimis per elektroninę VĮ Registrų centro „SŽNS priemonę“, kurią galite rasti tinklalapyje https://www.registrucentras.lt/p/1553 ir kurioje yra klasifikatorių bibliotekos, savikontrolės ir kiti įrankiai, padedantys išvengti techninių klaidų ir palengvinantys duomenų pateikimą. Prašymai per „SŽNS priemonę“ gali būti teikiami tik sudarius duomenų teikimo sutartį su VĮ Registrų centru.

Daugiau informacijos apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengimą,  sanitarines apsaugos zonos teritorijos įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir Išvados gavimo procedūras galite rasti Aplinkos ministerijos tinklalapyje https://nvsc.lrv.lt/saz.

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNSĮ) 12 straipsnio 3 dalyje reglamentuojama, kad kai nelieka objekto (objekto, kuriame vykdoma ir (ar) planuojama vykdyti ūkinė ir (ar) kitokia veikla, statinio ir (ar) įrenginio, arba kito šiame įstatyme nurodyto objekto ar veiklos), dėl kurio buvo nustatyta SŽNSĮ nurodyta teritorija (toliau – SŽNS teritorija), Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas šio objekto savininko ar valdytojo arba žemės sklypo, patenkančio į nustatytą pasikeitusią ir (ar) panaikintą teritoriją, savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio (pateikus šio objekto savininko ar valdytojo, jeigu toks yra, rašytinį sutikimą) prašymu kartu su Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nurodytais dokumentais šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis išregistruoja šią teritoriją; tokiu atveju specialiosios žemės naudojimo sąlygos netaikomos nuo jų išregistravimo dienos.

Nekilnojamo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Registro nuostatai) 114 punkte nurodyta, kad SŽNS teritorijos įregistruojamos, išregistruojamos arba jų duomenys keičiami prašymo įregistruoti, išregistruoti Registro objektą arba pakeisti jo duomenis pagrindu. Šiame prašyme turi būti nurodyti dokumento, kuriuo nustatyta ar panaikinta SŽNS teritorija arba pakeisti jos duomenys, duomenys. Prašyme nurodytų duomenų patikrinimas, sprendimo priėmimas ir SŽNS teritorijos įregistravimas, išregistravimas ir jos duomenų keitimas Registre vykdomas informacinių technologijų priemonėmis.

Registro nuostatų 120 punkte nustatyta, kad SŽNS teritorijos išregistruojamos vadovaujantis SŽNSĮ 12 straipsnio nuostatomis. Registro tvarkytojas išregistruoja SŽNS teritoriją iš Registro, panaikina ribas Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir įrašus (pažymi kaip archyvinius) apie SŽNS teritoriją žemės sklypo (-ų) Registro įraše (-uose).

Vadovaujantis Registro nuostatų 121 punktu, prašyme išregistruoti SŽNS teritoriją turi būti nurodyta: naikinamos SŽNS teritorijos pavadinimas ir unikalus numeris; dokumento, kurio pagrindu panaikinta SŽNS teritorija, pavadinimas, numeris, data ir jį patvirtinusio (sprendimą priėmusio) subjekto duomenys (institucijos pavadinimas ir kodas (jei suteiktas) arba asmens, priėmusio sprendimą, pareigos).

SŽNSĮ 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad kai nelieka objekto (objekto, kuriame vykdoma ir (ar) planuojama vykdyti ūkinė ir (ar) kitokia veikla, statinio ir (ar) įrenginio, arba kito šiame įstatyme nurodyto objekto ar veiklos), dėl kurio buvo nustatyta šiame įstatyme nurodyta teritorija, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas šio objekto savininko ar valdytojo arba žemės sklypo, patenkančio į nustatytą pasikeitusią ir (ar) panaikintą teritoriją, savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio (pateikus šio objekto savininko ar valdytojo, jeigu toks yra, rašytinį sutikimą) prašymu kartu su Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nurodytais dokumentais šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis išregistruoja šią teritoriją; tokiu atveju specialiosios žemės naudojimo sąlygos netaikomos nuo jų išregistravimo dienos.

Taigi, siekiant pašalinti iš NTR išrašo įrašą apie panaikintą SŽNS teritoriją, reikia kreiptis į objekto ar ūkine veikla, dėl kurios buvo nustatyta SŽNS teritorija, suinteresuotą asmenį – savininką (ar valdytoją) dėl SŽNS teritorijos išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro inicijavimo arba sutikimo išregistruoti naikintiną SŽNS teritoriją (toliau – Sutikimas) išdavimo.

Prašymą išregistruoti panaikintas SŽNS teritorijas NTR tvarkytojui gali pateikti objekto, kuriam buvo nustatytos SŽNS teritorijos, savininkas ar valdytojas arba žemės sklypo, patenkančio į nustatytą pasikeitusią ir (ar) panaikintą SŽNS teritoriją, savininkas, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinis, pateikęs pirmiau minėtą rašytinį Sutikimą.

Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įrašų keitimo Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-711 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įrašų keitimo Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas), 5 punkte nustatyta, kad kai Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre keičiant įrašus apie žemės ir miško sklypams taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (įrašas lentelės 2 skiltyje) į įrašus apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, iš vienos žemės ir miško sklypams taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos bus įrašomos kelios teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kiekvienai teritorijai, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, įrašomas tas pats plotas, kuris buvo nurodytas prie keičiamos žemės ir miško sklypams taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Taigi, iki 2019-12-31 galiojusi viena specialioji žemės naudojimo sąlyga – XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos, Įsakymo pagrindu NTR išrašuose buvo pakeista į du įrašus apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis); Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) ir nurodytas toks šių teritorijų dydis, koks buvo nustatytas kaip specialioji žemės naudojimo sąlyga.

Tuo atveju, jei NTR išraše yra įrašų apie teritorijas, kurių specialiosios žemės naudojimo sąlygos netaikytinos žemės sklype, šio žemės sklypo savininkas turi teisę imtis veiksmų dėl šių įrašų panaikinimo.

Atsižvelgiant į tai, kad paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir šių telkinių pakrančių apsaugos juostos (toliau – Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos) nustatomos tenkinant viešąjį interesą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ 2.12 papunktį, kuriame nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė įgaliojo Aplinkos apsaugos agentūrą tvirtinti paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų žemėlapius ir (ar) schemas, Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos turi būti nustatomos, keičiamos arba panaikinamos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu tvirtinamų paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų žemėlapių ir (ar) schemų (toliau – Pakrančių teritorijų žemėlapiai) pagrindu.

Kai Aplinkos apsaugos agentūros patvirtinto Pakrančių teritorijų žemėlapio duomenimis žemės sklype nebus nustatyta teritorija, kurioje taikomos paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostuose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, minėto žemėlapio pagrindu (ar kitu Aplinkos apsaugos agentūros išduotu dokumentu, patvirtinančiu, kad minėtos teritorijos žemės sklypui netaikomos) žyma apie kadastriniais matavimais nustatytą specialiąją žemės naudojimo sąlygą Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka galės būti panaikinta.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – NTRĮ) 5 straipsnio 2 dalimi Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme (toliau – SŽNSĮ) nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, (toliau – Teritorijos) yra NTR objektai ir Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR) registruojami  NTRĮ ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Registro nuostatai) nustatyta tvarka.

Registro nuostatų 120 punkte nustatyta, kad Teritorijos išregistruojamos vadovaujantis SŽNSĮ 12 straipsnio nuostatomis. Registro tvarkytojas išregistruoja Teritoriją iš Registro, panaikina ribas Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir įrašus (pažymi kaip archyvinius) apie Teritoriją žemės sklypo (-ų) Registro įraše (-uose).

Vadovaujantis Registro nuostatų 121 punktu, prašyme išregistruoti Teritoriją turi būti nurodyta: naikinamos Teritorijos pavadinimas ir unikalus numeris; dokumento, kurio pagrindu panaikinta Teritorija, pavadinimas, numeris, data ir jį patvirtinusio (sprendimą priėmusio) subjekto duomenys (institucijos pavadinimas ir kodas (jei suteiktas) arba asmens, priėmusio sprendimą, pareigos).

Registro nuostatų 59 punkte nurodoma, kad kartu su prašymu įregistruoti Teritoriją arba pakeisti jos duomenis turi būti pateikiami Teritorijos erdviniai duomenys, parengti pagal aplinkos ministro tvirtinamą teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją (toliau – Specifikacija).

SŽNSĮ 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad kai nelieka objekto (objekto, kuriame vykdoma ir (ar) planuojama vykdyti ūkinė ir (ar) kitokia veikla, statinio ir (ar) įrenginio, arba kito šiame įstatyme nurodyto objekto ar veiklos), dėl kurio buvo nustatyta šiame įstatyme nurodyta teritorija, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas šio objekto savininko ar valdytojo arba žemės sklypo, patenkančio į nustatytą pasikeitusią ir (ar) panaikintą teritoriją, savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio (pateikus šio objekto savininko ar valdytojo, jeigu toks yra, rašytinį sutikimą) prašymu kartu su Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nurodytais dokumentais šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis išregistruoja šią teritoriją; tokiu atveju specialiosios žemės naudojimo sąlygos netaikomos nuo jų išregistravimo dienos.

Apibendrindami tai, kas išdėstyta, informuojame, kad patvirtintų žemės valdos projektų pagrindu nustatytų (tikslinamų) arba panaikintų SŽNS teritorijų registravimas atliekamas Nekilnojamojo turto registro elektronine priemone teikiant prašymą ir dokumentus NTR tvarkytojui – t. y. prašymas įregistruoti Teritorijas, sprendimas, kuriuo buvo patvirtintas žemės valdos projektas, ir jo sprendinių erdviniai duomenys, atitinkantys Specifikacijos reikalavimus.

Prašymą įregistruoti ar pakeisti SŽNS teritorijas pateikia asmuo, suinteresuotas ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos SŽNSĮ nurodytos teritorijos, vykdymu, o kai tokio nėra, – teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto organizatorius.

Prašymą išregistruoti panaikintas SŽNS teritorijas NTR tvarkytojui pateikia objekto, kuriam buvo nustatytos SŽNS teritorijos, savininkas ar valdytojas arba žemės sklypo, patenkančio į nustatytą pasikeitusią ir (ar) panaikintą SŽNS teritoriją, savininkas, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinis (pateikus šio objekto, kuriam buvo nustatytos SŽNS teritorijos, savininko ar valdytojo, jeigu toks yra, rašytinį sutikimą).

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNSĮ) 10 straipsnio redakcijoje nustatyta, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos nuo nustatytų SŽNSĮ nurodytų teritorijų (toliau – Teritorijos) įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos.; o SŽNSĮ 141straipsnio 14 dalyje –  kad iki 2023 m. sausio 1 d. žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos ir po 2023 m. sausio 1 d., iki šiame įstatyme nurodytos Teritorijos bus pakeistos ir (ar) Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nustatyta tvarka patikslinti jų duomenys.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1190 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – 2022-11-30 nutarimas Nr. 1190) 3.3 papunkčiu, Nekilnojamojo turto kadastro duomenis apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, perkėlus į Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės archyvą, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas žemės sklypų, kuriuose įrašyti kadastro duomenys apie Teritorijas, Nekilnojamojo turto registro įraše padaro žymą apie žemės sklypui taikytinas Teritorijas, kurios neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, ir 2024 m. gruodžio 31 d. šias žymas perkelia į Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės archyvą.

2022-11-30 nutarimo Nr. 1190 3.4 papunktyje nustatyta, kad iki 2024 m. gruodžio 31 d. žyma apie žemės sklypui taikytinas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurios neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, gali būti panaikinta suinteresuoto asmens prašymu, kartu su prašymu Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikus asmens, suinteresuoto ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vykdymu, dokumentus, patvirtinančius, kad minėtos teritorijos žemės sklypui netaikomos arba šios teritorijos turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.

Paaiškiname, kad vadovaujantis minėtu teisiniu reglamentavimu Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje esantys įrašai „Žymos“ apie iki 2022 m. gruodžio 31 d. kadastriniais matavimais tikslintas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas laikomi galiojančiais (taikytinais), iki kol 2024 m. gruodžio 31 d. bus perkelti į Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės archyvą arba iki kol šie įrašai bus panaikinti suinteresuoto asmens prašymu (pateikiant asmens, suinteresuoto ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos Teritorijos, vykdymu, dokumentus, patvirtinančius, kad minėtos Teritorijos žemės sklypui netaikomos).