Asmens duomenų apsauga

Informuojame, kad įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atlieka:
 
UAB „SDG“ vyriausioji teisininkė Birutė Pėstininkė, tel. +370 686 18 867, el. paštas [email protected].
 
Duomenų apsaugos pareigūnas Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, taip pat dalyvauja sprendžiant visus klausimus, turinčius (galinčius turėti) įtakos asmens duomenų apsaugai, teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.
 
Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis el. paštu [email protected], taip pat galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštu [email protected] arba https://www.ada.lt/go.php/lit/Pranesimas-apie-duomenu-saugumo-pazeidima-bdar/4. Vis dėlto tikimės, kad visų pirma Jums rūpimus klausimus išsakysite mums.

Atnaujinimo data: 2023-09-27