Apdovanojimo Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos komisija, sudaryta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-251 “Dėl apdovanojimo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos garbės ženklu komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.

Komisijos uždavinys – teikti pasiūlymus Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui dėl asmenų apdovanojimo Nacionalinės žemės tarnybos garbės ženklu, kuris yra Nacionalinės žemės tarnybos skiriamas aukščiausias apdovanojimas nusipelniusiems Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojams ir kitiems asmenims, nusipelniusiems Lietuvos Respublikos žemės tvarkymo ir administravimo, geodezijos, erdvinės informacijos bei kartografijos srityse pagerbti.

Specialistų, pageidaujančių rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, profesinių žinių patikrinimo komisija, sudaryta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-124 „Dėl specialistų, pageidaujančių rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, profesinių žinių patikrinimo komisijos sudarymo“.

Profesinių žinių patikrinimo testo parengimą organizuoja profesinių žinių patikrinimo komisija. Kiekvienos rūšies žemėtvarkos planavimo dokumentų testai sudaromi atskirai. Komisija kiekvienos rūšies žemėtvarkos planavimo dokumentų profesinių žinių patikrinimo testui Tarnybos patvirtintų atitinkamų profesinių žinių patikrinimo testų klausimų sąrašų parenka po 50 klausimų, kuriuos Nacionalinės žemės tarnybos vadovas patvirtina. Profesinių žinių patikrinimo testas yra išlaikytas, jeigu asmuo teisingai atsako į ne mažiau kaip  40 testo klausimų. Kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas elektroniniu būdu skaitmenine forma. Kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas neterminuotam laikui.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuolatinė komisija kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti, sudaryta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-154 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuolatinės komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti sudarymo“.

Ši komisija vertina asmenų, rengiančių žemėtvarkos planavimo dokumentus, atliekančių geodezijos ir kartografijos darbus (geodezininkų) bei atliekančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus (matininkų) veiklą, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką. Komisija teikia Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui išvadas dėl kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklos pažeidimų bei pasiūlymus dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų įspėjimo, kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar panaikinimo, atsižvelgdama į nustatytų pažeidimų pobūdį ir padarinius.

Darbo grupė projekto „E. paslaugų plėtra žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese“ reikalavimų priežiūrai vykdyti, sudaryta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-30 „Dėl projekto „E. paslaugų plėtra žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese“ darbo grupės sudarymo“.

Darbo grupė sudaryta siekiant užtikrinti projekto „E. paslaugų plėtra žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese“, vykdomo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“ (toliau kartu – ŽPDR-IS), įgyvendinimą. Ji atsakinga už projekto „E. paslaugų plėtra žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese“ reikalavimų priežiūros vykdymą.  Darbo grupės uždaviniai – analizuoti problemas dėl ŽPDR-IS kūrimo, diegimo, programinės ir techninės įrangos, ŽPDR-IS duomenų gavėjų, teikėjų ir jų naudojamų informacinių sistemų, ŽPDR-IS ir Tarnybos dokumentų valdymo sistemos sąveikos bei teikti pasiūlymus Tarnybos Projektų priežiūros komitetui.

Asmenų, atsakingų už Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacines sistemas ir kitus projektus, susijusius su informacinėmis sistemomis, grupė, sudaryta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-19 „Dėl asmenų, atsakingų už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacines sistemas ir kitus projektus, susijusius su informacinėmis sistemomis skyrimo ir jų veiklos taisyklių patvirtinimo“.

 Asmenų grupė yra atsakinga už informacinių sistemų ir kitų su informacinėmis sistemomis susijusių projektų diegimą, vystymą ir palaikymą. Ji sudaryta siekiant užtikrinti sklandų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Tarnybos informacinėms sistemoms kurti, vystyti ir palaikyti, panaudojimą.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos projektų priežiūros komitetas, sudarytas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-18 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos projektų priežiūros komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“.

Projektų priežiūros komitetas vykdo Tarnybos informacinių sistemų ir kitų projektų, susijusių su informacinėmis sistemomis, kūrimo, vystymo, palaikymo, valdymo ir įgyvendinimo priežiūrą, nustato jų plėtros finansavimo prioritetus, tvirtina šių projektų strateginius planus ir vykdo jų kontrolę.

Matininkų kvalifikacijos egzaminų komisija, sudaryta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-282 „Dėl matininkų kvalifikacijos egzaminų komisijos sudarymo“.

Ši komisija organizuoja ir vykdo fizinių asmenų, kurie pageidauja gauti matininko kvalifikacijos pažymėjimą ir kurių išsilavinimas atitinka Matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1805 (Žin., 2002, Nr. 112-5000; 2008, Nr. 33-1176; 2012, Nr. 56-2783), 3 punkte nustatytus reikalavimus, kvalifikacijos egzaminą. Komisija kvalifikacijos egzaminui parenka 50 klausimų iš Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus patvirtinto kvalifikacijos egzamino klausimų sąrašo. Kiekvienam klausimui pateikiami 3 atsakymo variantai, iš kurių tik vienas yra teisingas. Kvalifikacijos egzaminas yra išlaikytas, jeigu fizinis asmuo teisingai atsako į ne mažiau kaip 40 egzamino klausimų. Kvalifikacijos egzamino rezultatai, nurodant teisingų klausimų skaičių, surašomi komisijos posėdžio protokole. Komisija vieną protokolo egzempliorių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo egzamino privalo pateikti Nacionalinei žemės tarnybai.

Žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančių specialistų atestavimo komisija, sudaryta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-266 „Dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančių specialistų atestavimo komisijos sudarymo“.

Atestavimas privalomas visiems specialistams, atliekantiems šių žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinę priežiūrą:  žemėtvarkos schemų; kaimo plėtros žemėtvarkos projektų;  žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų;  žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų;  žemės konsolidacijos projektų ir  žemės reformos žemėtvarkos projektų. Specialistams taikomi šie kvalifikaciniai reikalavimai:  turėti aukštąjį universitetinį žemėtvarkos ar kraštotvarkos išsilavinimą;  turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą teritorijų planavimo arba teritorijų planavimo valstybinės priežiūros, arba žemės tvarkymo ir administravimo srityse bei išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą ir teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą, nuostatas. Komisija atestuoja minėtus specialistus ir išduoda kvalifikacijos pažymėjimus, kurie galioja 5 metus.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos komisija probleminiams klausimams spręsti, sudaryta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-235 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos komisijos probleminiams klausimams spręsti sudarymo ir šios komisijos darbo reglamento patvirtinimo“.

Komisija sprendžia teisės aktų taikymo klausimus rengiant metodinį išaiškinimą, kai metodinio išaiškinimo projekto rengimo ar derinimo stadijoje išsiskiria atsakingų darbuotojų nuomonės dėl konkretaus metodinio išaiškinimo turinio arba kai suformuoti metodinio išaiškinimo turinį yra sudėtinga ir reikalingos skirtingų sričių specialistų nuomonės.

Geodezininkų profesinių žinių patikrinimo egzaminų komisija, sudaryta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-62 „Dėl geodezininkų profesinių žinių patikrinimo komisijos sudarymo“.

Ši komisija organizuoja ir vykdo fizinių asmenų, kurie pageidauja gauti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą ir kurių išsilavinimas atitinka Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1853 (Žin., 2010, Nr. 158-8043; 2012, Nr. 56-2784), 4 punkte nustatytus reikalavimus, profesinių žinių patikrinimo egzaminą. Komisija profesinių žinių patikrinimo egzaminui parenka 50 klausimų iš Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus patvirtinto profesinių žinių patikrinimo egzaminų klausimų sąrašo. Kiekvienam klausimui pateikiami 3 atsakymo variantai, iš kurių tik vienas yra teisingas. Profesinių žinių patikrinimo egzaminas yra išlaikytas, jeigu fizinis asmuo teisingai atsako į  ne mažiau kaip   40 egzamino klausimų. Profesinių žinių patikrinimo egzamino rezultatai, nurodant teisingų klausimų skaičių, surašomi komisijos posėdžio protokole. Komisija vieną protokolo egzempliorių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo egzamino privalo pateikti Nacionalinei žemės tarnybai.

Atnaujinimo data: 2024-01-04