Konkursai į valstybės tarnybą

VTĮ 11 straipsnyje nustatyta, kad konkursus į įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų pareigas centralizuotai organizuoja Vyriausybės įgaliota įstaiga (Viešojo valdymo agentūra).
Pretendentai į valstybės tarnautojo pareigas, dokumentus teikia Viešojo valdymo agentūrai. Privaloma pateikti: prašymą, VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą, nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją, užpildytą asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną, diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją. Viešojo valdymo agentūra gali paprašyti pateikti ir kitų dokumentų ar informacijos (pavyzdžiui, geodezininko pažymėjimo ar dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones ar kt., kopijas).
Viešojo valdymo agentūrai prireikus papildomos informacijos pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams pagrįsti, jos bus ieškoma Valstybės tarnautojų ir (ar) Vidaus reikalų pareigūnų registruose ir tik šiuose registruose šios informacijos neradus – prašoma pretendento pateikti papildomus dokumentus.

Konkurso komisiją sudarytų Viešojo valdymo agentūros direktorius arba jo įgaliotas kitas darbuotojas. Konkurso komisijos darbe dalyvauti skiriamas ir įstaigos, kurioje priimamas valstybės tarnautojas, atstovas.

Konkursai galės būti vykdomi kontaktiniu arba nuotoliniu būdais.

Galimi pretendento vertinimo metodai: interviu, praktinė užduotis, namų darbų užduotis, testas. Taip pat gali būti keli vertinimo etapai. Vertinimo etapai būtų skirti sumažinti kituose atrankos etapuose dalyvaujančių pretendentų skaičių. Pavyzdžiui, konkurse dalyvaujant, pavyzdžiui, 40 pretendentų, konkurso komisija iš pradžių galėtų pateikti žinių testą ir nustatyti taisyklę, kad į interviu bus kviečiami, pavyzdžiui, 10 geriausiai testą išsprendusių pretendentų.

Prieš pateikiant pretendento (-ų) kandidatūrą (-as) į pareigas priimančiam asmeniui, Viešojo valdymo agentūra informaciją apie valstybės tarnautojo atitikimą nepriekaištingo reputacijos reikalavimams patikrins valstybės registruose.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos reikalavimu pretendentai konkursus organizuojančiai įstaigai (Viešojo valdymo agentūrai) privalo pateikti užpildytą pretendento privačių interesų deklaracijos kopiją. 

Iškilus klausimų dėl valstybės tarnautojų atrankos prašome kreiptis į Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyrių telefonu (8 5) 205 48 80 (rinktis „1").

Taip pat galite pateikti klausimą svetainėje arba el. paštu [email protected].  

Atnaujinimo data: 2024-01-31