Vidinis kanalas

Informaciją apie pažeidimą Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos (NŽT) gali pateikti asmuo, kurį su NŽT sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) ar kiti ikisutartiniai santykiai, arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

DĖMESIO! NŽT vidinis kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti, siekiant išskirtinai apginti įtariama pažeistas asmens teises ar teisėtus interesus.

Aktualūs teisės aktai 

NŽT vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimus NŽT galite pateikti dėl:

  • galbūt rengiamos daryti, daromos ar padarytos neteisėtos veikos;
  • administracinio, tarnybinio nusižengimo ar darbo pareigų pažeidimo;
  • Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos antikorupcinės politikos aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1P-164-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos antikorupcinės politikos patvirtinimo“, nuostatų pažeidimo;
  • NŽT, vadovaujantis standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimais, įdiegtos Antikorupcinės vadybos sistemos pažeidimo;
  • netinkamo pareigų vykdymo ar nevykdymo;
  • biurokratizmo;
  • piktnaudžiavimo suteiktais įgaliojimais;
  • šiurkštaus NŽT etikos ir elgesio normų pažeidimo;
  • mėginimo nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) ar kitų iki sutartinių santykių su NŽT metu.

Norėdami pateikti informaciją apie pažeidimus NŽT, prašome užpildyti elektroninę Pranešimo apie pažeidimą formą arba užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą (galima atsisiųsti .pdf  arba  .docx  formatu) galite įteikti tiesiogiai kompetentingam subjektui arba atsiųsti paštu (Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius), nurodant  žymą „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Informacija apie pažeidimus NŽT nagrinėjama vadovaujantis schema.

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys

* Vardas, pavardė*
* Asmens kodas arba gimimo data, jeigu asmens kodo neturima*
* Darbovietė (su įstaiga siejantys ar sieję tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai)*
* Pareigos*
* Telefono Nr. (pastabos dėl susisiekimo)*
* Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas*

Informacija apie pažeidimą

1. Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?
2. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą?
3. Pažeidimo padarymo vieta, laikas.

Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis

Vardas, pavardė
Darbovietė
Pareigos
4. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite juos
5. Ar yra kitų pažeidimo liudininkų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis

Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus

Vardas, pavardė
Pareigos
Darbovietė
Telefono Nr.
El. paštas
6. Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?
7. Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.
Pridedama
Pridedama
Pridedama
8. Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešę? Jei pranešėte, nurodykite, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.
9. Papildomos pastabos ir komentarai.
Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, ir tai, kad šiame pranešime mano pateikta informacija yra teisinga.