Geodezija ir kartografija

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 10 str. numato, kad valstybės politiką geodezijos, kartografijos, erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtojimo srityse Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos atlieka šias funkcijas:

1) organizuoja į aplinkos ministro patvirtintas valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo programas įtrauktus geodezijos ir kartografijos darbus;

2) Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda, tikslina geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus, sustabdo jų galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą ir galiojimą;

3) perduoda duomenis apie geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus į Licencijų informacinę sistemą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais ir tvarka;

4) patikėjimo teise valdo, naudoja valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kurį sudaro valstybiniai erdvinių duomenų rinkiniai ir žemėlapiai, valstybiniai geodeziniai tinklai, valstybinė geodezinės ir kartografinės veiklos produkcija, sukurta vykdant valstybės sienos kartografavimo darbus, bei archyvinė geodezinė ir kartografinė medžiaga (1:5 000 ir smulkesnio mastelio žemėlapiai bei su valstybiniais geodeziniais tinklais susijusi archyvinė medžiaga), ir juo disponuoja;

5) nagrinėja savivaldybių raštu pateiktus pranešimus apie pažeidimus, pastebėtus atliekant geodezininko vykdomų geodezijos ir kartografijos darbų savivaldybėse priežiūrą, taip pat kitų institucijų ir asmenų pateiktus pranešimus apie geodezininko veiklos pažeidimus;

6) organizuoja, koordinuoja ir prižiūri šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6, 8 ir 9 punktuose nurodytus valstybinius geodezijos ir kartografijos darbus;

7) organizuoja LitPOS tvarkymą ir tobulinimą.

Nacionalinės žemės tarnybos vadovas tvirtina:

1) geodezinių ženklų standartus;

2) geodezininko kvalifikacijos tobulinimo programas;

3) geodezinių tinklų geodezinių ženklų perkėlimo tvarkos aprašą.

Matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos pažymėjimus galite rasti čia.

Mūsų platinamus erdvinių duomenų rinkinius ir žemėlapius galite rasti čia.

Platinami erdviniai duomenys

• Valstybinių erdvinių duomenų rinkiniai ir žemėlapiai

• Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių skaidymo lapais schemos

Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių bei archyvinės geodezinės ir kartografinės medžiagos pateikimo paraiškos

Erdvinių duomenų peržiūros programos

1. Gaia - nemokama, bet ne atviro kodo

Nuoroda: http://www.thecarbonproject.com/gaia.php

2. uDIG - atviro kodo

 

Nuoroda: http://udig.refractions.net/

3. qGIS (QUANTUM GIS) - atviro kodo

 

Nuoroda: http://www.qgis.org

4. MapWindow - atviro kodo

 

Nuoroda: http://www.mapwindow.org/

Atnaujinimo data: 2024-01-25