Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atranka

IEŠKOME DARBUOTOJŲ

1. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, kurių pareigoms užimti reikalingas ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (A lygis):
Vadovaujantis 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), pretendentai, norėdami pretenduoti į pareigybes, įtrauktas į „Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašą“, prašymus dalyvauti konkurse turi pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema).
Norėdamas dalyvauti konkurse, pretendentas turėtų jungtis į Sistemos Prašymų teikimo modulį, pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas. Per Elektroninius valdžios vartus prisijungęs pretendentas šiame modulyje turi atlikti tokius žingsnius:
1) paslaugos kortelėje „Mano dokumentai“ sudėti visus dokumentus, kuriuos kartu su prašymu reikia pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
2) paslaugos kortelėje „Darbo skelbimai“ suradus reikiamą pareigybę, sukurti prašymą dalyvauti konkurse, prie prašymo pridedant reikalaujamus pateikti dokumentus;
3) sukurtą prašymą per Sistemą pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
4) užpildytą pretendento privačių interesų deklaracijos kopiją;
5) užpildytą nepriekaištingos reputacijos deklaraciją(darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį).

2. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, kurių pareigoms užimti reikalingas aukštesnysis koleginis ar specialusis vidurinis (B lygis) išsilavinimas ir vidurinis išsilavinimas (C lygis): 

Asmuo, norėdamas dalyvauti atrankoje, Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Pretendento anketa;
3. Gyvenimo aprašymą pagal Europass CV reikalavimus;
4. Asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
5. Darbo patirtį patvirtinantį dokumentą, jei pareigybei, kuriai užimti skelbiama atranka, aprašyme nurodytas reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą);
6. Vairuotojo pažymėjimą, jei pareigybei, kuriai užimti skelbiama atranka, aprašyme nustatytas reikalavimas turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones;
7. Anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą, jeigu pareigybės, į kurią pretenduojama, aprašyme yra nustatytas reikalavimas mokėti užsienio kalbą ir jeigu šios (-ių) kalbų mokėjimą pretendentas yra pasitikrinęs Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;
8.  Užpildytą pretendento privačių interesų deklaracijos kopiją;
9.  Užpildytą nepriekaištingos reputacijos deklaraciją (darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį);
10. Dokumentai priimami 5 darbo dienas nuo atrankos paskelbimo Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje dienos elektroninio pašto adresu: [email protected], tel. Nr. 8 706 85 010;
11. Informuojame, kad remiantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, pretendentų asmens duomenys bus saugomi vienerius metus nuo prašymo dalyvauti atrankoje padavimo dienos.
 Atrankai vykdomas pokalbis žodžiu.

Atnaujinimo data: 2024-02-05