Kokybės vadybos sistema

Kokybės vadybos sistema apima visą Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – NŽT) struktūrą, procedūras ir išteklius. Kokybės vadybos sistema NŽT buvo įdiegta 2014 m., įgyvendinant projektą „Kokybės vadybos modelio, atitinkančio standarto LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos“ reikalavimus, diegimas Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos“ (toliau – projektas), projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-0-070. Šis projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų ir įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“. Projekto pridėtinė vertė – nuolatinis viešųjų paslaugų kokybės tobulinimas ir lankstus reagavimas į besikeičiančią situaciją. 

2015 m. sausio 16 d. NŽT buvo išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos vykdoma veikla atitinka tarptautinio standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus. 2017 m. NŽT Kokybės vadybos sistema buvo persertifikuota ir 2017 m. gruodžio 22 d. NŽT buvo išduotas naujas sertifikatas, atitinkantis tarptautinio standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus. 

NZT-ISO-9001-2019-s450x636.jpg

NŽT kokybės vadybos sistema padeda nuosekliai siekti organizacijos strateginių tikslų, efektyviau kontroliuoti vykdomus veiklos procesus, o kokybės valdymas padeda gerinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti taikomus veiklos metodus, gerinti vykdomos veiklos rezultatyvumą ir tobulinti Nacionalinės žemės tarnybos administravimo efektyvumą. Kokybės vadybos sistemos politika orientuota į nuolatinį veiklos gerinimą, siekiant patenkinti klientų lūkesčius ir reikalavimus. 

Rizikų valdymas padeda siekti NŽT strateginių tikslų ir didinti vykdomos veiklos efektyvumą. Rizikų valdymas taikomas visiems NŽT veiklos procesams ir apima visas NŽT vykdomas funkcijas, visus darbuotojus, visų tipų informaciją (žodinę, rašytinę ir pan.), informacines sistemas (išteklius), patalpas, įrenginius ir trečiųjų šalių teikiamas paslaugas. NŽT Rizikos ir kokybės valdymo politikoje atsispindi NŽT įvardytos misija, vizija ir vertybės.

Misija – būdami modernūs ir skaidrūs teikiame kokybiškas žemės tvarkymo ir administravimo, erdvinių duomenų naudojimo paslaugas.

Vizija – efektyvus žemės naudojimas, užtikrinantis darnų šalies vystymąsi.

Vertybės:

 • Profesionalumas – kompetentinga, kokybiška, atsakinga ir orientuota į rezultatą veikla;
 • Skaidrumas – atvira, vieša ir aiški veikla;
 • Bendradarbiavimas – bendras tikslo siekimas ir darbas komandoje, paslaugus, paremtas abipusiu pasitikėjimu, bendravimas su interesantais;
 • Modernumas – gebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų, naujų darbo metodų ir technologijų taikymas.

Pagal šias kryptis nustatyti pagrindiniai NŽT kokybės tikslai, patvirtinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 31 d. įsakymu  Nr. 1P-284-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos veiklos kokybės dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo.

Aukščiausioji NŽT vadovybė nustato, įgyvendina ir prižiūri integruotos kokybės vadybos sistemos politiką, laiduodama:

 • atitiktį NŽT paskirčiai ir strateginiams tikslams;
 • įsipareigojimą vykdyti klientų reikalavimus;
 • aiškų informacijos pateikimą visais NŽT funkciniais lygmenimis;
 • integruotos kokybės vadybos sistemos politikos priežiūrą (ne rečiau kaip kartą per metus) ir nuolatinį gerinimą.

NŽT vadovybė įsipareigoja, taikydama procesinį ir sisteminį požiūrį, siekti tobulinti veiklos valdymą, gerinti teikiamų paslaugų ir vykdomų procesų kokybę.

NŽT valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, įsipareigoja prisidėti prie nuolatinio NŽT veiklos tobulinimo, pranešti apie identifikuotas neatitiktis, rizikas ir gerinimo galimybes.

NŽT, įgyvendindama valstybės politiką žemės administravimo: žemės tvarkymo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, žemės apskaitos, žemės naudojimo kontrolės; geodezijos ir kartografijos darbų organizavimo; nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo priežiūros srityse, siekdama, kad NŽT veikla atitiktų Lietuvos ir tarptautinės teisės aktų nustatytus reikalavimus, ir nuolat gerindama kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, įsipareigoja:

 1. Didinti žemės naudojimo efektyvumą, gaunant iš jos didžiausią galimą naudą mažiausiomis sąnaudomis.
 2. Optimizuoti ūkio subjektų priežiūros procesus.
 3. Užtikrinti valstybinių erdvinių duomenų rinkinių, žemėlapių, geodezinio pagrindo atnaujinimą ir plėtrą bei nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo priežiūrą.
 4. Skaidriai ir inovatyviai teikti administracines paslaugas. 

Atnaujinimo data: 2023-10-10